جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 86

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

اخلاق محیط زیست در سیره معصومین(ع)

نویسنده: رضا الهامی
استاد راهنما: عبدالله موحدی محب -
استاد مشاور: محمد فاکر -
استاد داور: محمدعلی شمالی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 25/01/1389
چکیده:

چكيده
واژگان كليدي:
عمران، آراستگي، شكر، اسراف، محيط زيست، پاكيزگي
با نگاهي به آموزه‌هاي زيست محيطي در اسلام در مورد اهتمام به عمران و آباداني زمين، بهداشت و نظافت فردي و محيط زندگي و رعايت آراستگي ظاهر در هنگام حضور در اجتماع مي‌توان نتيجه گرفت كه انسان مجاز به بهره برداري صحيح و قانوني از محيط زيست و منابع طبيعي هست ولیکن تاكيد اسلام بر سپاسگزاري از آفريدگار جهان، ما را به اين نكته رهنمون مي‌گردد كه در بهره‌مندی از مواهب الهي با در پيش گرفتن اعتدال و ميانه روي و قناعت، و پرهیز از اسراف راه را برای فراگیرتر کردن حوزه بهره‌جویی انسان هموار سازیم هم چنين با كنكاش در متون ديني اسلام، تاثير رفتار خوب و بد آدمي در بهسازي و تخريب محيط زيست انكار ناشدني است.
بر اين اساس اهل بيت^ با تنظيم رفتار انسان با خدا، هم نوعان و طبيعت به ارائه الگويي سامانمند براي سلامت محيط زيست پرداخته‌اند.
بديهي است به كار گيري رهنمودهاي اهل بيت^ زماني كارگشا خواهد بود كه انسان، آفت‌هاي پيش روي را كنار بگذارد و با تعديل و كنترل غرائز خود، در ايجاد محيط زيستي پاك و سالم براي خود و ساير موجودات نقش آفرين باشد.