جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 97

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

اخلاق جنسی از منظر قرآن

نویسنده: محمد هادی منصوری
استاد راهنما: علی نصیری -
استاد مشاور: محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) -
استاد داور: مهدی رستم نژاد -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 11/06/1389
چکیده:

واژگان کلیدی: اخلاق، جنسی، غریزه، ازدواج، قرآن
خداوند بر اساس نظام احسن و مصلحت اجتناب ناپذیر بقاء نسل و ایجاد آرامش و نشاط در زندگی، غریزة جنسی را در انسان به ودیعه نهاده است.
از آنجا که پایبندی به اخلاق به عنوان اکسیـر نجات¬ بخش بشریت امری ضروری است؛ قرآن آموزه¬های اخلاقی در زمینـة تعامل با نیاز جنسی و چگونگی پیشگیری و مقابـله با نابـه¬هنجارهای آن ارائه نموده که مشتمل بر راهکارهای تأمین، مهار و تعدیل غریزة جنسی است. مؤثرترین راهکاری که قرآن برای تأمین این نیاز پیش بینی کرده، پدیده ازدواج شامل ازدواج دائم و ازدواج موقت می¬باشد که فوائد متعددی بر آن مترتب است.
از منظر قرآن، غریزة جنسی در صورتی که در مسیر صحیح قرار نگیرد، می¬تواند بنیاد عقیده و اخلاق را از هر جهت آسیب رساند. قرآن با تأکید بر خطر و آفت غریزة جنسی، در عین تسهیل راههای تأمین، نسبت به انحرافات آن بسیار حساس بوده و انواع شیوه¬ها و کیفرها را برای مهار و تعدیل این غریزه بیان کرده است.
آنچه پیش¬رو دارید پژوهشی است با عنوان «اخلاق جنسی از منظر قرآن» که سعی دارد دیدگـاه قرآن دربـارة نحـوة تعامـل بـا غریزة جنسی و چگونـگی مقابلـه با نابه¬هنجارهای آن را تبیین نماید.
این پژوهش بر شش فصل بنا شده است:
فصل اول: کلیات؛ فصل دوم: ماهیت غریزة جنسی و چگونگی پیدایش و رشد آن؛ فصل سوم: رفتارشناسی اخلاق جنسی؛ فصل چهـارم: ازدواج؛ اصلی¬تریـن راهکـار تأمین غریزة جنسـی؛ فصل پنجم: آسیب شناسی جنسی؛ فصل ششم: نتیجه گیری.