برگزاری جلسه مسئولین آموزشی دانشگاه با دانشجویان جدیدالورود دکتری ۹۹ به صورت آنلاین

برگزاری جلسه مسئولین آموزشی دانشگاه با دانشجویان جدیدالورود دکتری ۹۹ به صورت آنلاین

شنبه, ۹ اسفند, ۱۳۹۹

زمان برگزاری: یک شنبه ۱۰ اسفند ۹۹ ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵

لینک ورود به جلسه

http://class.maaref.ac.ir/jamozesh

نام کاربری : شماره دانشجویی

رمز عبور: کدملی

حضور در جلسه الزامی است.

منبع خبر: معاونت آموزشی