بیانیه جامعه دانشجویی استان قم در محکومیت جنایت تروریستی در کرمان و حوادث اخیر در منطقه