حمایت از دانشجویان نابینا و کم بینا

حمایت از دانشجویان نابینا و کم بینا

یکشنبه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۸

با عنایت به اینکه صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد برای حمایت از دانشجویان نابینا و کم بینا ساز و کارهای قانونی را برسی و تدوین نماید، مقتضی است دانشجویان مشمول بخشنامه ذیل با ارائه مستندات لازم به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

بخشنامه دستورالعمل اعلام اسامی دانشجویان نابینا و کم بینا از اینجا دانلود کنید

منبع خبر: مدیریت دانشجویی فرهنگی