شرح دعای هفتم صحیفه سجادیه (دعا در وقت بلا و گرفتاری) توسط استاد مجد فقیهی