نشریه شماره ۶۳ فصلنامه «اندیشه نوین دینی» منتشر گردید

نشریه شماره ۶۳ فصلنامه «اندیشه نوین دینی» منتشر گردید

دوشنبه, ۱۶ فروردین, ۱۴۰۰

شصت و سومین شماره فصلنامه اندیشه نوین دینی (زمستان ۹۹) با مشخصات و مقاله‌های ذیل منتشر شد.

صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر روحالله شاکری

سردبیر: آیتالله دکتر احمد بهشتی

دبیر تحریریه: دکتر ابوذر رجبی

 

ردیف عنوان نویسنده رتبه
۱ تبیین و نقد ناواقع نمایی زبان قصص قرآن در اندیشه احمد خلف الله با تکیه بر آراء نوصدرائیان مهدی سعیدی دانشجوی دکتری کلام، عضو هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران و مدرس معارف اسلامی
سید عبدالمجید حسینیزاده استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران
سید علی علم الهدی دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور و مدرس معارف اسلامی
حسین هوشنگی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق و مدرس معارف اسلامی
۲ نقد و بررسی نظر ریچارد بل درباره وحی و نبوت با تأکید بر مبانی کلامی شیعه معصومه قنبرپور استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم و مدرس معارف اسلامی (نویسنده مسوول)
علی راد دانشیار فردیس فارابی دانشگاه تهران ومدرس معارف اسلامی
۳ نگره تفکیک و ادله عقلی جسمانیت نفس، بررسی و نقد (با محوریت شیخ مجتبی قزوینی) علی قدردان قراملکی دانش آموخته دکتری دانشگاه معارف اسلامی
غلامحسین گرامی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
حسن پناهی آزاد استادیار دانشگاه معارف اسلامی
۴ نسبت وحی و رؤیا در آیات و روایات نادر شکراالهی دانشیار دانشگاه خوارزمی  و مدرس معارف اسلامی
خدیجه امیری دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی و مدرس معارف اسلامی
۵ بندگی خدا، ذلت یا عزت؟ با تبیین عقلی و استشهاد به آیات و روایات حامد شاد دانش آموخته دکتری مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی
محمدرضا امامی‌نیا استادیار دانشگاه معارف اسلامی
۶ نقد پارادایمی نظریه­ های جامعه­ شناسان دین درباره خاستگاه دین با رویکرد اسلامی مصطفی همدانی سطح ۴ حوزه علمیه و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم
۷ مقایسۀ دیدگاه­ های ژان ژاک روسو واستاد مطهری درمورد جبر اجتماع محمدرضاعظیمی دانشجوی دکترا، گروه الهیات ومعارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل
علیرضاعبدالرحیمی استادیار، گروه الهیات ومعارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس معارف اسلامی
فرج بهزاد وکیل آباد استادیار، گروه الهیات ومعارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس معارف اسلامی
۸ بررسی دیدگاه مفسران کلامی اهل سنت درباره بازتاب گروه معصومان در تقسیمات انسانی قرآن با محوریت سوره واقعه علیرضا نوبری استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران
محمدعلی ریحانی نیا دانشجوی دکتری قرآن و متون اسلامی دانشگاه معارف اسلامی
۹ رفع تعارض و رابطه‌یابی روایات «فارغ بالان از بلا» و قواعد سنت ابتلا فاطمه ژیان استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه و مدرس معارف اسلامی
حمیدرضا سروریان دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه و مدرس معارف اسلامی
۱۰ بررسی تحلیلی دیدگاه علامه جعفری از ادبیات نویسندگان جهان در تبیین دین بشیر سلیمی دکترای علوم قرآن وحدیث، دانشگاه آزاد کرج و مدرس گروه معارف اسلامی
صابرامامی دانشیار گروه فارسی عمومی دانشگاه هنر تهران
مجید صالحی دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه هنر تهران

 

جهت مشاهده و دریافت چکیده مقالات اینجا کلیک نمایید

منبع خبر: معاونت پژوهشی