شروع ثبت نام ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ پایان ثبت نام - ساعت ۲۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
تاریخ آزمون ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ هزینه آزمون ۷۰۰۰۰۰ ریال
توضیحات تهیه کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام از قسمت خرید کارت الزامی می باشد. اعلام وضعیت در حال ثبت نام
شروع ثبت نام ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ پایان ثبت نام - ساعت ۲۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
تاریخ آزمون ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ هزینه آزمون ۵۰۰۰۰۰ ریال
توضیحات تهیه کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام از قسمت خرید کارت الزامی می باشد. اعلام وضعیت در انتظار برگزاری آزمون
شروع ثبت نام ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ پایان ثبت نام - ساعت ۲۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تاریخ آزمون ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ هزینه آزمون ۷۰۰۰۰۰ ریال
توضیحات تهیه کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام از قسمت خرید کارت الزامی می باشد. اعلام وضعیت در انتظار برگزاری آزمون
شروع ثبت نام ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ پایان ثبت نام - ساعت ۲۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳
تاریخ آزمون ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ هزینه آزمون ۷۰۰۰۰۰ ریال
توضیحات تهیه کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام از قسمت خرید کارت الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)
شروع ثبت نام ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پایان ثبت نام - ساعت ۲۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
تاریخ آزمون ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هزینه آزمون ۷۰۰۰۰۰ ریال
توضیحات تهیه کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام از قسمت خرید کارت الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)