• جهت دریافت کارت ورود به جلسه در بازه زمانی که در قسمت برنامه زمانی اعلام شده است، مراجعه کنید.