جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 153

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

ماهیت و ویژگی های عالم برزخ در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام)

نویسنده: اکبر منتشلو
استاد راهنما: محمد حسن قدردان قراملکی -
استاد مشاور: محمد محمدرضایی -
استاد داور: حسن رضایی مهر -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 23/02/1391
چکیده:

چکيده
عالم برزخ و مثال يکی از مسائل مهم فلسفی، عرفانی وکلامی است که از دور زمان تا بحال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.به علت روحانی بودن وتجرد از ماده ، شبيه عالم مجردات محض وبه خاطر دارا بودن بعضی از آثار ماده (مانند شکل و مقدار) شبيه عالم مادّيات محض است.اين عالم دارای دو نوع نزولی و صعودی است،برزخ نزولی برزخی است که در سير نزول وجود، بين عالم مجردات وعالم ماديات قرار گرفته است وبرزخ صعودی برزخی است که در سير صعودی وجود، بين عالم ماده وعالم مجردات قرار می گيرد. و روايات متعددی بر وجود هر دو نوع برزخ(صعودی و نزولی) دلالت دارند. در لسان روايات از برزخ صعودی به عالم قبر تعبير شده که همةانسانها بعد ازمرگ به آنجا منتقل می شوند، البته نه قبر فيزيکی ومادّی، بلکه عالم قبری که در آن،سؤال و ثواب وعقاب واقع می شود، و برای هر شخصی در اثر اعتقادات واعمالش به باغی از باغهای بهشت ويا گودالی از گودالهای جهنّم تبديل می شود. عالم برزخ صعودی دارای ويژگيهايي است،از جمله اينکه، ملکوتِ عالم مادّی محسوب شده وبه آن احاطه دارد، و از زمان مرگ آغاز شده وتاروزقيامت و برانگيخته شدن ،ادامه خواهد داشت.وارواح انسانها در آن با بدن مثالی و برزخی به سر می برند، بدن مثاليی که از بدن مادّی ودنيوی لطيف تر ولی شبيه به آن است. در اين عالم، به ارواح انسانها به تناسب اعمالی که در دنيا انجام داده اند, اجازه داده می شود, با ديگر برزخيان ارتباط برقرارکرده و به خويشاوندان خود، در عالم برزخ ودرعالم دنيا سر زده واز احوالات آنها با خبر شوند.از ديگر ويژگی های اين عالم اين است که ،ارواح انسان های کامل توان تأثيرو تصرف در عالم طبيعت را دارند. واين قدرت و قوّت ارواح دراثر قوّت اعتقادات و اعمال شخص است.وارواح انسانها در اين عالم همچنان به سير تکاملی خود ادامه می دهند، البته تکامل عملی ،به اين معنی که، انسان با انجام کاری ,به کمال برتر عملی برسد،در آنجا امکان ندارد، ولی تکامل علمی، از حيث معرفت‌زايی به اين معنی که علم و معرفت انسان نسبت به خداوند وبسياری ازمعارف دينی افزايش يابد، درآن امکان پذير است
واژگان کليدی: برزخ، ارواح، قبر، روايات، بدن مثالی