جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 172

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

حق حیات انسان از منظر قرآن با تاکید بر نقد شبهات

نویسنده: حمیدرضا نوری
استاد راهنما: سید مصطفی محقق داماد -
استاد مشاور: علی نصیری - هاشم هاشم زاده (هریسی) -
استاد داور: عبدالحسین خسروپناه - محمد فاکر - سید حسن وحدتی شبیری - علیرضا ابراهیمی -
مقطع: دکتری
گرایش: قرآن و متون اسلامی
تاریخ دفاع: 28/01/1393
چکیده:

چکيده:
حقّ تداوم حيات، يکي از اصلي ترين امتيازات طبيعي بشر مي باشد که ديگر حقوق طبيعي بر آن مبتني و زمينه تکامل با آن محقق مي گردد. بداهت حق برخورداري از اين امتياز، موجب گرديده تا برخي معاندين، به توهم انکار کرامت نامسلمانان و برخي مجرمان از سوي مکتب اسلام، اين مکتب رهائي بخش را متهم به ناديده انگاشتن حق حيات آنان نموده و با ادعاء تهافت بخشي از احکام جزائي اسلام با حقوق بشر مدرن، چهره اي خشن و ضدبشري از اسلام را به نمايش گذارند.
از نظر قرآن، که در صدر منابع حقوق اسلامي قرار دارد، کشتن انسان، فارغ از ويژگيهاي نژادي، جنسيتي، طبقاتي و اعتقادي، "غيرحقّ" بوده و کرامت، فضيلت و حرمت اين موجود در پيشگاه الهي، به نفس او، باز مي گردد و تنها کشتن برخي انسانها به منظور پاسداشت و يا صيانت از حق حيات معنوي و مادي ديگر آدميان، آنهم با شرائطي وِيژه "به حقّ"، قلمداد شده است.
با تأمل در آيات قرآني، موارد استثناء از اصل حرمت خون انسانها، در قاتل و محارب و فتنه گر (صادّ عن سبيل الله) خلاصه مي گردد و علي رغم ادعاء برخي مفسران، آيات قرآن، هيچ گونه دلالتي بر مجازات دنيوي مرتد ندارد.
با وجود آنکه اجراء قصاص، بعنوان عاملي بازدارنده از وقوع جنايت شناخته شده و از ديدگاه قرآن، خود عامل حيات تلقي گرديده، ليکن عنايت به حق فطري بازماندگان در عفو و يا مجازات قاتل، سبب شده تا قرآن، هرگونه الزام در قصاص قاتل را برداشته و در جهت حفظ جان قاتل، اولياء دم را تشويق به عفو و خوبشتن داري نمايد.
قرآن در مورد مجازات محارب، مجريان دستورات الهي را ملزم به سلب حق حيات و کشتن ننموده و اين اقدام تنها به عنوان گزينه اي اختياري، مطرح شده است که مي تواند هيچگاه مورد انتخاب قرار نگيرد.
از نگاه قرآن، براه انداختن جنگ، خونريزي و کشتن انسانها به منظور گستردن حاکميت و يا اجبار بر پذيرش اسلام، مردود بوده و با حق حيات فراگير انسانها و آموزه لطيف "لا اکراه في الدين"، قابل جمع نيست.
واژگان کليدي: حقّ، حيات، حقوق بشر، کشتن به حقّ