جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 379

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقد شیطان پرستی از منظر قرآن

نویسنده: مجید رجب زاده
استاد راهنما: سید رضا مودب -
استاد مشاور:
استاد داور: مهدی رستم نژاد -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 05/11/1392
چکیده:

چکيده:
امروزه شيطان پرستان منادي و مروج انسان محوري به جاي خدامحوري و شهوتراني و عصيان و تباهي به جاي اطاعت و عبوديت هستند از اين رو مطالعه و بررسي انديشه‏ها و آراي آنان از راه ترجمه و نقد آثارشان براي آگاهي اذهان عمومي به خصوص جوانان امري ضروري است.
شيطان پرستي داراي پيشينه مدون و قانونمندي است که تاريخچه آن را مي‏توان به چهار مرحله، بدوي و قرون وسطايي و مدرن و معاصر تقسيم کرد.
ادله متعددي براي ظهور چنين فرقه‏هاي نوظهوري بيان شده است مانند: دلزدگي و خستگي انسان غربي از تنوع و کثرت تکنيک و تکنولوژي، تلاش غرب براي پاسخگويي به نيازهاي بوجود آمده.
براي گرايش به شيطان پرستي در عصر حاضر علل و عوامل متعددي مانند تصور منشأ قدرت بودن شيطان، مخالفت و اعتراض به نظم موجود و ارزش‏هاي رايج اجتماعي وجود دارد.
شيطان پرستان براي ترويج خود از شيوه‏ها و برنامه‏هاي متعددي از جمله نمادهاي متنوع و رسانه و فيلم بهره مي‏برند. و براي خود اصول و قوانين خاصي دارند. شخصيتهاي شاخصي در تشکيل و تقويت اين فرقه از جمله آنتوان لاوي مؤثر بوده اند.
اين فرقه داراي اهداف خاصي از جمله: طلب قدرت، خشونت، آزادي، مسائل جنسي... از هر راه ممکن، شکستن دين و حريم آن و برخي از اهداف ديگر را دارد.
اين فرقه داراي چهار گونه، فلسفي و ديني و گوتيک و آته ايستيک است.
اساس و زير بناي فرقه شيطان پرستي بر محورمباني نظري مانند: اومانيسم و سکولاريسم و اينديويديوآليسم و راسيوناليسم و مباني عملي مانند: لذت گرايي و هنجارشکني و اعتراض مداري و خشم گرايي بنا شده است که از منظر قرآن و معارف دين داراي نقدهاي اساسي مانند: ناديده گرفتن معبود هستي، ناديده گرفتن سراي ديگر، ناديده گرفتن موجودات مجرد و جدايي دين از سياست هستند.
واژگان کليدي: شيطان، عبوديت، شيطان پرستي، انواع شيطان پرستي، عوامل شيطان پرستي، اهداف شيطان پرستي، مباني نظري و عملي شيطان پرستان