جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 475

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

شیوه های تربیتی مبتنی بر جنسیت و آثار آن از منظر آیات و روایات

نویسنده: سید احمد هاشمی علی آبادی
استاد راهنما: علی نقی فقیهی -
استاد مشاور: محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) -
استاد داور: علی نصیری - سید رضا مودب - محمد هدایتی - مهدی مهریزی -
مقطع: دکتری
گرایش: قرآن و متون اسلامی
تاریخ دفاع: 06/12/1394
چکیده:

چکيده:
شيوه¬هاي تربيتي مهم¬ترين مسئله در مباحث تربيتي است که بر اساس مباني، اهداف و اصول تربيتي تدوين و اجراء مي¬گردد و سهم اصلي را در مسير تربيت مؤثر به عهده دارد. چنان¬که مربي در مسير تربيت بر اساس مباني صحيح، اهداف روشن و قابل دست¬يابي، اصول مسلم و پذيرفته¬شده حرکت کند؛ اما از شيوه¬هاي صحيح تربيتي استفاده نکند، نخواهد توانست به اهداف تربيتي موردنظر دست يابد. به-خصوص در آنجا که جنسيت متربي نيز به‌عنوان يک مؤلفه¬ي تأثيرگذار در امر تربيت خود را نشان دهد. ازاين‌رو پژوهش حاضر اهميت خود را بازمي¬يابد. اين تحقيق درصدد آن است که از منظر آيات و روايات شيوه¬هاي تربيتي را بر مبناي جنسيت متربي و با روش صحيح استنباط که بررسي آيات و روايات و تحليل و تفسير محتوايي است، استخراج نموده و آثار به¬کارگيري اين شيوه¬هاي را در تربيت فردي، خانوادگي و اجتماعي بحث کند. اين تحقيق بر اساس توصيف و تحليل محتوايي آيات و روايات در قلمرو شيوه¬هاي تربيتي و با نگاهي کاربردي تنظيم مي¬گردد و با توجه به اين¬که از روش تفسير موضوعي ميان¬رشته¬اي استفاده مي¬شود، يک موضوع ميان‌رشته‌اي نيز به‌حساب مي¬آيد و زيرمجموعه‌ي بحث کلي تفسير تربيتي خواهد بود.
منبع مورداستفاده در اين پژوهش، متن آيات و روايات و آثار نگاشته شده انديشمندان علوم تربيتي و روان¬شناسي و جامعه¬شناسي در دو حوزه¬ي اسلامي و غير اسلامي است.
پژوهش حاضر درنهايت به اين نتيجه رسيد که براي تربيت صحيح و متناسبِ با نقش جنسي، بايد دختران و پسران را از ابتدا با شيوه¬هاي متناسب تربيتي و با لحاظ جنسيت، تربيت نمود. اين شيوه¬ها در برخي موارد داراي اشتراک است و جنسيت در آن نقشي ندارد و در برخي موارد با يکديگر فرق مي¬کند و جنبه¬ي جنسيت، شيوه¬ي متفاوتي را مي¬طلبد. درضمن، به¬کارگيري شيوه¬هاي صحيح تربيتي مبتني بر جنسيت در حفظ و ارتقاء و کارآمدي نظام خانواده، پرورش درست هويت جنسي، ايفاء نقش متناسب جنسي، ارتقاء کيفي نظام آموزش و تربيت در مدارس نقش مهمي دارد.
واژگان کليدي:
تربيت، جنسيت، شيوه¬هاي تربيتي، قرآن، روايات، شيوه¬هاي گفتاري و رفتاري، شيوه¬هاي مستقيم و غيرمستقيم، شيوه¬هاي پيشگيرانه و درمانگرانه، خانواده، هويت جنسي، نقش جنسي، اختلاط جنسي.