جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 505

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

تبیین انتقادی دیدگاه محمد احمد خلف الله در باب زبان قرآن با محوریت اندیشه علامه طباطبایی

نویسنده: محمد طاهری
استاد راهنما: خداخواست عرب صالحی -
استاد مشاور: ابوذر رجبی -
استاد داور: عبدالحسین خسروپناه -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 20/03/1395
چکیده:

چکيده
در اين پايان نامه قرار است به نظر کساني پرداخته شود که به اعتقاد خود براي دفاع از قرآن در مقابل هجمه و شبهه افکني روشنفکران غرب به کتاب مقدس و از سويي سرايت آن به قرآن، ديدگاهي ايراد کرده‌اند که در آن قصص قرآني را غير واقعي دانسته‌اند تا قرآن را از اشکالات عقل گرايي غربي مصون دارند. اين ديدگاه که منشأ آن در مصر است از سوي امين خولي به جد پيگيري شد و در شاگرد او احمد خلف الله نمود پيدا کرد. از نظر آنها قرآن از لحاظ ادبي و هنري، ميراث عرب حساب مي‌شود و بايد از ديد ادبي مورد بررسي قرار گيرد. آنها قصص قرآن را صرفاً ادبي مي‌دانند تا از لحاظ هنري بر عواطف خوانندگان تأثير بگذارد. از اين رو خلف الله قصه‌ها را اسطوره‌اي و تمثيلي مي‌داند. در اين صورت قرآن زبان واقع نمايي خود را از دست خواهد داد. اين همان نکته¬ايي است که در مغرب زمين درباره کتاب مقدس در قرون هفده و هجده به بعد بيان شده و حجيت و اعتبار تورات و انجيل زير سؤال رفته است. با پذيرش اين ديدگاه، راه شبهه افکني به قرآن باز مي‌گردد و همچون کتاب مقدس که در طول سالها، شبهات بيشتري به آن وارد شده، به معارف ديگرقرآن هم سرايت کرده و از اهميت آن کاسته و معارف حقّه آن زير سؤال مي‌رود. هدف اين نوشته، اثبات واقع گرايي قرآن در بيان قصه هايش است، و نقد ديدگاه خلف الله با توجه به مباني و انديشه‌هاي علامه طباطبايي که در الميزان ذکر شده است. و در پايان نيز ذکر چند نمونه از مدارک باستان شناسي در تأييد واقع نما بودن قصص قرآن.
کليد واژه:
اسطوره، نماد، قصه، مکتب ادبي، خلف الله، علامه طباطبايي.