جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 520

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقد نظریه علمای ابرار با تاکید بر کتاب مکتب در فرآیند تکامل

نویسنده: حمید رضا قربانی مبین
استاد راهنما: عبدالحسین خسروپناه -
استاد مشاور: نعمت الله صفری فروشانی -
استاد داور: عبدالرحیم سلیمانی (بهبهانی) -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 26/04/1389
چکیده:

چکيده
واژگان کليدي: علماي ابرار، امام، عصمت، علم غيب، ولايت تکويني
در اين تحقيق با معرّفي اجمالي كتاب و تبيين نظريّه مؤلّف كتاب مكتب در فرايند تكامل، ديدگاه ايشان مورد بررسي قرار گرفته است بدين ترتيب كه بر اساس نظر ايشان، شيعيان در قرون ابتدايي شكل¬گيري اعتقاداتشان، نظر خاصّي درباره اوصاف امام داشتند و معتقد بودند كه آنان تنها، علماي ابرار بودند كه همانند ديگر علما با اجتهاد و استنباط، حکم شرعي را به دست مي¬آوردند او بر پايه چنين اعتقادي تعريف عامّي از غلو و تفويض، ارائه مي¬دهد كه شامل اعتقادات كنوني شيعه نيز مي¬شود بنابراين عصمت و علم غيب و ولايت تكويني را از اعتقادات مفوّضه به شمار مي¬آورد. آقاي مدرّسي با اين پيش فرض مدارك و مستنداتي را كه خلاف نظر او در منابع معتبر شيعه نقل شده است؛ مجعول مفوّضه مي¬داند و بدين ترتيب آنها را از درجه اعتبار ساقط مي¬كند. در حالي كه روش تحقيق ايشان از جهت روش شناسي كلامي و تاريخي و حديثي و رجالي اشكالاتي دارد كه مورد اشاره قرار گرفته است و پژوهش او با چنين روشي نمي¬تواند به نتيجه درستي نائل آيد. معياري را كه ايشان به عنوان پيش فرض خود قرار داده است همان فرابشري بودن صفات فوق¬الذكر است او با تتبّع در روايات و شواهد تاريخي به دنبال آن است که مستنداتي در فرابشري بودن اين صفات ارائه کند.
پژوهشگر با توجّه دقيق به آيات قرآن كريم و روايات اين نتيجه حاصل مي شود كه عصمت از صفات لازم امام است افزون بر آن شواهد تاريخي و روايي نيز بر اين امر گواهي مي¬دهد كه شيعيان نيز از ابتدا چنين باوري درباره امام داشته¬اند. همچنين با بررسي آيات و روايات نافي علم غيب آشكار مي¬شود كه اين دلايل، علم غيب استقلالي را از غير خداوند نفي مي¬كنند ولي متعرّض علم غيب افاضي نيستند، افزون بر اين آيات و رواياتي مي¬توان يافت كه خداوند متعال چنين علمي را از طريق وحي و الهام به بندگان شايسنه خود افاضه مي¬فرمايد. همچنين روايات و گزارشهاي تاريخي از پيش بيني¬هاي امامان در باره وقايع آينده، بهره¬مندي آنان از چنين علمي را اثبات مي¬كنند.
در ادامه با بررسي آيات و روايات معلوم مي¬شود ولايت تكويني مراتبي دارد كه مرتبه استقلالي و عامّ آن مختصّ به خداست ولي انبياء و اولياء مي توانند با افاضه خداوند از ولايت تكويني بهره¬مند شوند. روايات و گزارشهاي تاريخي نيز بر چنين توانمندي براي انبياء و امامان گواهي مي¬دهند. بنابراين اساس نظريّه مدرّسي دچار اشكال مي¬شود و به اثبات نمي¬رسد.