جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 524

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

رابطه دین و اخلاق از دیدگاه آیت ا... مصباح و کانت

نویسنده: رسول صدوقی فرید
استاد راهنما: محمد محمدرضایی -
استاد مشاور:
استاد داور: سیداکبر حسینی قلعه بهمن -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 30/06/1393
چکیده:

چکيده
رابطه دين و اخلاق و نسبت آن با يکديگر، يكي از مباحثي است كه در چند سده اخير مورد توجه بيشتر پژوهشگران حوزه دين قرار گرفته است. درون ديني يا برون ديني بودن مفاهيم اخلاقي و كاركرد و اهداف آن و نيز هم¬پوشاني آن با برخي اهداف دين، از جمله مسائلي است كه در اين حوزه مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين سوال اساسي در اين رابطه ‌اين است که چه نسبتي بين دين و اخلاق وجود دارد؟ آيا دين و اخلاق مستقل از يكديگرند به اين معنا که هيچ گونه پيوندي ميان آنها نيست؟ يا اين که غير مستقل و وابسته به يکديگرند. در صورت دوم آيا دين به اخلاق وابسته و نيازمند است يا اينکه اخلاق نيازمند دين است؟ خدمات دين و اخلاق به يکديگر چگونه است؟ بدين منظور در اين پايان نامه، ديدگاه دو انديشمند و فيلسوف اسلامي و غربي (آيت الله مصباح و کانت) را به طور خاص و تفصيل مطرح کرديم و از بين دو ديدگاه نظريه آيت الله مصباح را به عنوان نظريه جامع و کامل‌تر بر گزيديم. از ديدگاه آيت الله مصباح اخلاق، جزيي از دين به ‌شمار مي‌آيد؛ يعني رابطه دين و اخلاق، رابطه‌اي ارگانيكي مانند رابطه تنه درخت با كل درخت است. ولي كانت اخلاق را هم در مقام شناخت و هم در مقام عمل، مستقل از دين مي‌داند با اينکه ارتباط آن دو حقيقت را نيز ضروري مي‌شمرد.
کليدواژه¬ها
دين، اخلاق، ارزش¬هاي اخلاقي، عقل عملي، عقل نظري، آيت¬الله مصباح، کانت.