جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 586

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

پیش گیری و درمان انحراف جنسی دوران بلوغ با رویکرد اخلاق اسلامی

نویسنده: میثم سوری
استاد راهنما: سید حسین رکن الدینی -
استاد مشاور: علی احمد پناهی -
استاد داور: محمدجواد فلاح -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 05/03/1395
چکیده:

چکيده
. بيداري و برانگيختگي غريزه جنسي، يکي از مشخّص‌ترين زمينه‌هاي تحوّلي در انسان به‌شمار مي‌آيد که بيش از هر تغيير ديگري، وي را در گردابي از هيجان‌ها و احساسات خوشايند و ناخوشايند غوطه‌ور مي‌سازد. نوجواني دوره‌اي است که در آن بيشترين و نمايان‌ترين دگرگوني‌ها در چارچوب کلي رشدجنسي، رواني،‌ شناختي، اخلاقي و اجتماعي به وقوع مي‌پيوندد
در بينش و آموزه‌هاي اسلامي، غريزه جنسي نه تنها نماد پليدي و جنبه حيواني انسان نيست، بلکه نعمتي بزرگ و مقدّس از جانب خداوند براي دوام نسل و نوع بشري است که در صورت عدم مديريت صحيح و هدفمند، زمينه انحراف نوجوان را فراهم ساخته و آسيب‌هايي را براي فرد وجامعه به دنبال خواهد داشت. بنابر اين غريزه جنسي را بايد ارج نهاد و با مديريت درست، آن را در جايگاه طبيعي و هدفمند خود قرار داد.
به طور کلي در طول تاريخ بشر، سه ديدگاه متفاوت درباره ارضاي غريزه جنسي وجود دارد که عبارتند از: نگاه تفريطي به غريزه جنسي، ديدگاه افراطي به غريزه جنسي و ديدگاه متعادل اسلام.
دين‌پژوهان، علماي اخلاق و تربيت، فيلسوفان، جامعه شناسان، روانشاسان، سياست مداران، زيست شناسان و پزشکان هر کدام به تناسب علم و تخصّص خود، مسأله را مورد بررسي قرار داده و جهت پيشگيري از انحرافات و درمان آسيب‌هاي جنسي، اصول، مباني و راه¬حل‌هاي متفاوتي را ارائه نموده‌اند.
مديريت صحيح و هدفمند غريزه جنسي جهت رشد، تکامل و تربيت اخلاقي انسان از يک سو، و انحرافات و کجروي‌ها از سوي ديگر، با تمامي عرصه‌هاي زندگي و عوامل گوناگون ارتباط تنگاتنگ دارد. براين اساس، ضروي است به صورت جامع و کامل، عوامل وابعاد گوناگونِ اين موضوع و راه‌هاي پيشگيري و درمان انحرافات ناشي از آن را، در قالبي نظام‌مند در تمامي عرصه‌هاي فردي، خانوادگي، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و حقوقي مورد بررسي قرار دهيم.
تربيت اخلاقي، چگونگي به کارگيري و پرورش استعدادها و قواي دروني، براي توسعه و تثبيت صفات و رفتارهاي پسنديده اخلاقي و نيل به فضائل عالي اخلاقي و دوري از رذيلت‌ها و نابود کردن آنهاست.
در رويکرد اخلاقي، چگونگي مديريت و پرورش غريزه جنسي و قواي دروني آن، از طريق رشد، توسعه و تثبيت صفات اخلاقي همچون حيا، عفّت و خويشتن داري و... براي رسيدن به آرامش، ارضاي متعادل و نيل به فضايل اخلاقي و دوري از انحرافات جنسي و آسيب‌هاي آن مورد تبيين واقع مي¬گردد.
شناخت و آگاهي، کنترل تحريک‌هاي جنسي، رشد، پرورش، توسعه و تثبيت صفات اخلاقي و مديريت اوقات فراغت از مهم‌ترين وظايف نوجوان در حوزه فردي است.
تأمين نيازهاي روحي، رواني و عاطفي نوجوان، پيشگيري از زمينه‌هاي تحريک جنسي در خانواده، آگاهي بخشي، تربيت مبتني بر پرورش فضايل اخلاقي، تسهيل ازدواج و نظارت، از تأثيرگذارترين راهکارهاي عملي در حوزه خانواده است.
تبيين سياست‌هاي کلّي، برنامه‌ريزي‌هاي کلان و ارائه الگوي جامعِ راهبردي با نگاه اخلاقي، جهت فراهم‌سازي بستر مناسب براي رشدِ سالم جنسي نوجوان و جوان در جامعه اسلامي، پيشگيري از انحرافات جنسي، ايجاد زمينه حيا، عفّت و پاکدامني در جامعه، تأمين امنيت رواني جامعه اسلامي، آماده‌سازي نوجوان براي ورود به زندگي سالم اجتماعي بر مبناي سبک زندگي اسلامي، فرهنگ‌سازي جهت تحقّق هوّيت معنوي نوجوان و پرورش کمالات اخلاقي در تمامي عرصه‌هاي زندگي، از ضروري‌ترين و مهم‌ترين نيازهاي جوامع بشري و بويژه جوامع اسلامي است که در پژوهش حاضر مورد تبيين واقع شده است.
در پژوهش حاضر از طريق مراجعه به کتابخانه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي، موضوعات لازم استخراج و گردآوري گرديده است. سپس از روش توصيفي-تحليلي بهره گرفته شده است. شيوه گردآوري نيز به صورت کتابخانه‌اي بوده است.
واژگان كليدي:
آسيب‌هاي جنسي، غريزه جنسي، انحراف جنسي، اخلاق جنسي، پيشگيري و درمان، رويکرد اخلاقي، تربيت جنسي.