جدول زمانبندی آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال 1399:
ردیف موضوع تاریخ
1 ثبت نام آزمون 12 بهمن 1398 لغایت 12 اسفند 1398
2 کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 25، 26 و 27 شهریور 1399
3 برگزاری آزمون جمعه مورخ 28 شهریور 1399
4 اعلام نتایج اولیه آزمون آذر 1399
5 اعلام نتایج نهایی آزمون دی 1399

جدول زمانبندی آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی ارشد سال 1399:
ردیف موضوع تاریخ
1 ثبت نام آزمون 21 آبان 1398 لغایت 21 آذر 1398
2 کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 14،13 و 15 اسفند 1398
3 برگزاری آزمون جمعه مورخ 16 اسفند 1398
4 اعلام نتایج اولیه آزمون خرداد 1399
5 اعلام نتایج نهایی آزمون تیر 1399