اعضای هیات علمی

لیست اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه معارف اسلامی

گروه آموزشی اخلاق اسلامی

نام: سیدحسین

نام خانوادگی: رکن الدینی

گروه آموزشی: اخلاق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

سمت اجرایی: مدیر گروه آموزشی اخلاق اسلامی

نام: محمدجواد

نام خانوادگی: فلاح

گروه آموزشی: اخلاق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

سمت اجرایی: مدیر گروه پژوهشی اخلاق اسلامی

نام: محمد

نام خانوادگی: هدایتی

گروه آموزشی: اخلاق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

نام: مجید

نام خانوادگی: ابوالقاسم زاده

گروه آموزشی: اخلاق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی انقلاب اسلامی

نام: یعقوب

نام خانوادگی: توکلی

گروه آموزشی: انقلاب اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

سمت اجرایی: مدیر گروه آموزشی انقلاب اسلامی

نام: امیر

نام خانوادگی: سیاه پوش

گروه آموزشی: انقلاب اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

سمت اجرایی: مدیر گروه پژوهشی انقلاب اسلامی

نام: حسین

نام خانوادگی: ارجینی

گروه آموزشی: انقلاب اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: دانشکیا

گروه آموزشی: تاریخ و تمدن اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

سمت اجرایی: مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی

نام: امیرمحسن

نام خانوادگی: عرفان

گروه آموزشی: تاریخ و تمدن اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

سمت اجرایی: مدیر گروه پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی

نام: سیدضیاءالدین

نام خانوادگی: میرمحمدی

گروه آموزشی: تاریخ و تمدن اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی قرآن و متون اسلامی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: مجدفقیهی

گروه آموزشی: قرآن و متون اسلامی

مرتبه علمی: مربی

سمت اجرایی: مدیر گروه آموزشی قرآن و متون اسلامی

نام: محمدهادی

نام خانوادگی: منصوری

گروه آموزشی: قرآن و متون اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

سمت اجرایی: مدیر گروه پژوهشی قرآن و متون اسلامی

نام: کامران 

نام خانوادگی: اویسی

گروه آموزشی: قرآن و متون اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی مبانی نظری اسلام

نام: حسن

نام خانوادگی: پناهی آزاد

گروه آموزشی: مبانی نظری اسلام

مرتبه علمی: استادیار

سمت اجرایی: مدیر گروه پژوهشی مبانی نظری اسلام

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: گرامی

گروه آموزشی: مبانی نظری اسلام

مرتبه علمی: استادیار

نام: ابوذر

نام خانوادگی: رجبی

گروه آموزشی: مبانی نظری اسلام

مرتبه علمی: استادیار

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: امامی نیا

گروه آموزشی: مبانی نظری اسلام

مرتبه علمی: استادیار

لیست اعضای هیأت علمی پاره وقت دانشگاه معارف اسلامی

نام: عبدالحسین

نام خانوادگی: خسروپناه

گروه آموزشی: مبانی نظری اسلام

مرتبه علمی: استاد

سمت اجرایی: مدیر گروه آموزشی مبانی نظری اسلام

نام: جعفر

نام خانوادگی: رحمانی

گروه آموزشی: مدیریت فرهنگی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت اجرایی: مدیر گروه آموزشی مدیریت فرهنگی

نام: محمد

نام خانوادگی: دولت خواه

گروه آموزشی: مشاوره

مرتبه علمی: مربی

سمت اجرایی: مدیر گروه آموزشی مشاوره

نام: سیدرضا

نام خانوادگی: مودب

گروه آموزشی: قرآن و متون اسلامی

مرتبه علمی: استاد

نام: محمدمهدی

نام خانوادگی: گرجیان عربی

گروه آموزشی: مبانی نظری اسلام

مرتبه علمی: دانشیار

نام: مسعود

نام خانوادگی: آذربایجانی

گروه آموزشی: اخلاق اسلامی

مرتبه علمی: دانشیار

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: رضایی رنانی (اصفهانی)

گروه آموزشی:قرآن و متون اسلامی

مرتبه علمی: استاد

نام: حمید

نام خانوادگی: احمدی حاجي كلائي

گروه آموزشی: انقلاب اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

نام: سیدمحمود

نام خانوادگی: موسوی

مرتبه علمی: استادیار