پرسش های متداول

پرسش های عمومی

برای مشاهده شماره تلفن دانشکده ها و واحدهای دانشگاهی با مراجعه به صفحه اصلی سایت دانشگاه ، قسمت تماس با ما کلیه شماره تلفن و نمابر دانشکده ها و واحدهای دانشگاهی و حوزه های اداری مشاهده می شود

اخبار ورویدادهای دانشگاه بصورت روزانه در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه معارف اسلامی به نشانی https://maaref.ac.ir/اخبار  و سایت دانشگاه به نشانی https://maaref.ac.ir درج می شود

دانشگاه معارف اسلامی از طریق آزمون و گزینش دانشجو می پذیرد برای اطلاعات بیشتر می توانید با واحد گزینش تماس حاصل فرمایید.

پرسش های در رابطه با آموزش

اخبار ورویدادهای دانشگاه بصورت روزانه در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه معارف اسلامی به نشانی https://maaref.ac.ir/اخبار  و سایت دانشگاه به نشانی https://maaref.ac.ir درج می شود

دانشگاه معارف اسلامی از طریق آزمون و گزینش دانشجو می پذیرد برای اطلاعات بیشتر می توانید با واحد گزینش تماس حاصل فرمایید.

پرسش های در رابطه با پژوهش

فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در بهمن ماه منتشر می شود

اخبار ورویدادهای دانشگاه بصورت روزانه در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه معارف اسلامی به نشانی https://maaref.ac.ir/اخبار  و سایت دانشگاه به نشانی https://maaref.ac.ir درج می شود