گزارش نخستین پیش‌نشست همایش بین‌المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی