View Book Details

انسان‌شناسی از منظر علامه طباطبایی«ره»

مؤلف: دکتر محمدجواد فلاح

موضوع:

نوع: درسی

ناشر: نشر معارف

شابک:

آگاهی عمیق از علوم مختلف، ازجمله فلسفه، عرفان، اخلاق، حدیث و تفسیر، همچنین دقت‌های کم‌نظیر در تعقل و کاربرد ضوابط در فهم و تحلیل مسائل، از ویژگیهای علامه طباطبایی«ره» است. بخشی از اندیشه‌ها و آثار این حکیم سترگ، به «انسان»، به عنوان تنها موجود شایستة جانشینی خدای تعالی، اختصاص دارد. علامه طباطبایی«ره»، با عقلانیت دینی، علاوه بر تفسیر المیزان، در آثار مستقلی به بحث دربارة انسان پرداخته و به پرسش‌های اساسی در عرصة انسان‌شناسی پاسخ داده است. نظام انسان‌شناسی ایشان، نظامی عقلی ـ دینی است. روشی جامع که دو عطیة ویژة الهی، یعنی عقل و دین را در وجود انسان همراه و متمرکز کرده و حقیقت این موجود شایستة جانشینی خدا را، شناسایی و معرفی کرده است. کتاب «انسان‌شناسی از منظر علامه طباطبایی» که حاصل تلاش علمی محقق محترم جناب آقای دکتر محمدجواد فلاح است، در این محورهای اصلی سامان یافته است: تبیین انسان‌شناسی، آفرینش انسان، روح انسان، هدف از آفرینش انسان، معنای زندگی، جبرواختیار و قضاوقدر. این اثر در دوازده درس تنظیم شده است. محققان محترم و علاقه‌مندان می‌توانند دیدگاه‌های ارزشمند خود را از طریق پست الکترونیکی: maaref@gmail.com و صندوق پستی: 6173-37155 ارائه فرمایند. این کتاب از پخش دفتر نشر معارف: قم، خیابان شهدا، کوچه 23، تلفن و نمابر: 3774004 و یا فروشگاه­های پاتوق کتاب سراسر کشور قابل تهیه است.