View Book Details

معرفت دینی در عیار عقلانیت و حقانیت

مؤلف: کوثر میرزایی

موضوع:

نوع: کمک درسی

ناشر: انتشارات دانشگاه معارف اسلامی

شابک:

خداوند متعال در هدایت بشر عامل عقل را برجسته دانسته و نقش آن را در کسب معرفت ممتاز معرفی می‌کند لذا بر اساس آن با بندگان گفتگو کرده و اعمال آنها را مورد حساب و ارزیابی قرار می‌دهد. در ماهیت و چیستی این سرمایه گرانسنگ گفتگوهای فراوانی میان اندیشمندان به میان آمده است که در این میان، اتخاذ دیدگاه صحیح از میان اندیشه‌های گوناگون این حوزه در گرو آشنایی با مباحث عقلی، نقلی و مبتنی بردانش انسان‌شناسی است. مؤلف ارجمند اثر حاضر با انجام تحقیقی ستودنی به مقایسه تطبیقی جایگاه عقل میان مکتب شیعه و گرایش سلفی پرداخته و با رعایت اخلاق پژوهشی و نگاهی استدلالی و منصفانه با بیان نقاط اشتراک و افتراق آنها کتاب حاضر را به فرجام رسانده است. ایشان اثر حاضر را در چهار فصل سامان داده‌اند در فصل نخست به مفهوم‌شناسی شیعه، عقل و انواع سلفیه پرداخته‌اند. در فصل دوم در قالب دو بخش به ماهیت عقل و سازکارهای آن اشاره شده است که شامل بحث‌هایی مانند اقسام عقل، تجرد عقل، چگونگی ادراک عقل و معیار صحت آن است. در فصل پسین که مهم‌ترین فصل کتاب است به موضوع حجیت عقل اختصاص دارد و نویسنده در این فصل به ارایه شواهد روایی و قرآنی از جمله دعوت قرآن به تعقل و ارایه استدلال عقلی همت گماشته است. در فرجامین فصل کتاب، آثار و نتایج رویکرد متفاوت مکتب شیعه و سلفیه واکاوی شده است که در بحث‌هایی مانند تعارض عقل و نقل، کیفیت موضع‌گیری در برابر علوم عقلی و چگونگی رویارویی با دستاوردها تجربی بشر نمایان است. اثر حاضر در 152صفحه از سوی انتشارات دانشگاه معارف تقدیم نگاه ژرف‌اندیش دانشوران قرار گرفته است. جهت مشاهده صفحه‌های آغازین کتاب اینجا کلیک کنید.
یکی از گرایش‌های موجود در دانش معرفت‌شناسی اثبات صدق معارف بنیادین دینی است و مسئله عقلانیت دینی در این راستا قابل تبیین است. دراین اثر مؤلف به تبیین معنای عقلانیت و برشمردن انواع آن به ابعاد مختلف عقلانیت پرداخته است.