View Book Details

حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی اسلام

مؤلف: محمدرضا کریمی والا

موضوع:

نوع: کمک درسی

ناشر: انتشارات دانشگاه معارف اسلامی

شابک:

حکومت گونه‌های متنوعی دارد که با توجه به مبانی مختلف فکری سامان یافته است. مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، به‌ویژه انسان‌شناختی در رویکرد اندیشمندان به تعیین حکومتِ مطلوب نقشی بی‌مانند دارد. تفکر اسلامی ـــ که مبتنی بر اصول مسلّم عقلانی و وحی گران‌سنگ الهی است ـــ در تعیین حکومت دارای آموزه‌ای ارزشمند به‌نام حکومت الهی است. در تفکر اسلامی نیاز فطری بشر به حکومت، تنها با حکومت الهی تأمین شده و انسان تنها در سایه حکومت الله به کامیابی می‌رسد. حکومت الهی از نگاه اسلام دارای ویژگی‌هایی است که آن را با انواع حکومت الهی و غیر الهی در غرب متمایز می‌کند. به‌طور کلی در نگاه اسلام، حکومت الهی بر اصولی چند استوار است. نخست آنکه مالکیت را در انحصار پروردگار عالم دانسته و برای دیگران تنها مالکیت عاریتی و اعتباری در نظر دارد. دیگر آنکه ربوبیت را از امتیازهای ویژه خدای متعال دانسته و زوایای مختلف آن ازقبیل تکوینی و تشریعی، حق ویژه خداوند به‌شمار می‌آید. اصل سوم که برآمده از دو اصل قبلی است عبارت است از اینکه تعیین حاکم حق انحصاری خدای متعال است و دیگران در این زمینه هیچ حقی ندارند و تنها خداوند است که حق دارد برای حاکم مطلوب ویژگی‌هایی را برای بشر ارائه نماید و براساس آن شخص حاکم را معرفی کند. اصل چهارم ـــ که مایه تفاوت دیدگاه تشیع و تسنن و برتری دیدگاه شیعه است ـــ عبارت از این است که خدای متعال در تعیین حاکم ویژگی‌هایی مطرح کرده که تنها خود ذات پروردگار متعال از وجود آن آگاه می‌باشد و آن عصمت است. از دیدگاه مترقی شیعه در عصر امامان حاضر تنها انسان‌های معصوم حق اجرای احکام و قوانین الهی را داشته و در زمان غیبت با تأیید آن بزرگواران، فقهاء از این حق برخوردار بوده و سایرین دارای چنین حقی نخواهند بود. نویسنده ارجمند حجت الاسلام دكتر محمدرضا کریمی‌والا در اثر حاضر با بیانی شیوا و مستدل پس از بیان ساختاراندیشه سیاسی اسلام و جایگاه حاکمیت به تشریح مفهوم حاکمیت و ویژگیهای حاکمان و نقش مردم در این زمینه در قالب 313 صفحه اهتمام ورزیده و زوایای پنهان بحث را با چراغ قلم روشنگر خود برای خوانندگان آشکار کرده است. جهت آشنایی بیشتر با مطالب این اثر صفحه‌های آغازین کتاب را ملاحظه کنید.
این اثر به ساختاراندیشه سیاسی اسلام و جایگاه حاکمیت به تشریح مفهوم حاکمیت و ویژگی‌های حاکمان و نقش مردم در حکومت اسلامی می‌پردازد.